За мен

Антония Бошева

Антония Бошева Детски - юношески психолог Логопед в Бургас

Детско-юношески психолог, логопед и терапевт за възрастни и семейства.

За себе си мога да кажа, че се уча всеки ден , от това което преживявам, от работата с хората и децата, с които се срещам и това променя не само тях, но и мен.

Към настоящия момент развивам интересите си в сферата на невропсихология, арт – терапия и логопедия, за да бъда полезна, както на себе си, така и на всеки, изправен пред подобни предизвикателства и потърсил помощта на психолог!

10+

Специализации

10+

Години професионален опит

Антония Бошева Детски - юношески психолог Логопед в Бургас

Аз и психологията

Антония Бошева Логопедична консултация и терапия Психологично консултиране

Да се занимавам професионално с психология ме мотивира желанието ми да опозная себе си, дългогодишната ми работа с хора и нуждата да бъда полезна с уменията, които имам и най-вече моята лична опитност, като родител и специалист.

Според мен една от най-важните предпоставки за ползотворната работа на един психолог е това, той да е преминал през опознаване и изследване на своята собствена личност – емоции, ценностна система, модели на поведение, мотиви, реакции, действия. Или с други думи….ако ти умееш да караш кола, то би помогнал и на някой друг да се научи да шофира!

Дълги години в процесът на обучение виждах как, променяйки своите представи и убеждения за нещата и ситуациите, се променяха и моите преживявания в реалността. Психологията в голяма степен обяснява  тези причинно -следствени механизми. И като цяло тази наука дава богат набор от инструменти, с които работейки е възможна промяната към по-добро за всеки един човек, взел своето решение да промени нещо в ежедневието си или това, което нарушава нормалния му ритъм на живот.

Индивидуален подход

При работата си с деца и възрастни подходът, който имам е индивидуален за всеки човек, защото всеки един е уникален в своята същност и притежава сила и качества, които му помагат да се реализира като пълноценна личност, стига да знае за тях.

Знанията и практическия опит, които притежавам като специалист и родител, ми дават възможност да разбирам какво се случва в емоционалния или разумен свят на хората, да изследвам детайлите и да ги сглобя в една цялостна картина.

По тази композиция всеки човек може да разсъждава, да решава, да приема и да променя, за да постигне баланс в себе си и с околните. Да се срещне със своята вътрешна сила, която ги вдъхновява и дава разбиране, увереност и воля, смело и успешно да преминават през житейските трудности и да се радват на безценните моменти в своя живот.

Антония Бошева детски логопед и психолог в Бургас индивидуално консултиране и терапия

Образование и квалификации

Част от обучителните програми, които ме изградиха като личност и професионалист.

„Детско – юношеска и училищна психология „ в Тракийски
университет гр. Стара Загора.

● Професионална компетентност в следните области:
Емоционална интелигентност и управление на стреса,
приобщаващо образование, Коучинг подход в училищна среда,
Психолого-педагогическа диагностика.
“Логопедия” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Професионална компетентност в следните области:
Езиково-говорни нарушения, терапия при артикулационни,
фонационни, флуентни нарушения, терапия при разстройства
от аутистичния спектър
“Приложна психология и психотерапия” в Медицински
университет гр. Пловдив
● Професионална компетентност в следните области:

Арт-терапия, музикотерапия, детско-юношеска психиатрия,
психопатология, зависимости, медицинска психология,
невропсихология, психодиагностика.

„Семейно и училищно консултиране „
„ Подходи и техники за психологическо консултиране в училищна среда“ – Софийски
университет „ Св. Климент Охридски“
● Завършено обучение – 100 ч. – ниво „Личен опит” в школа по
„Когнитивно – поведенческа психотерапия
● “Терапевтична работа с тревожни деца”
● “Подходи за работа с всяко дете”
● “Нагласа за развитие и как да я придобием”
● “Как да развиваме своите социално – емоционални умения”

„Социално консултиране и психология „ в Бургаски свободен
университет
” Стопанско управление“ , Специализация „Международен
бизнес” в Университет ” Проф.д-р Асен Златаров”

„ Университетска Биология” , специализация „Педагогика и
здравно образование” в Пловдивски университет “Паисий
Хилендарски”,
● Професионална компетентност в следните области:
● физиология и анатомия на човека, генетика, микробиология,
здравно образование, методика на преподаване.

Психологът не е вълшебник, който ще разреши затрудненията ви, но..

..е човек, който притежава знания за това как да откриете вашия начин за преодоляване на житейските трудности.